Kenmerken

De Levensboom wil een thuisbasis vormen voor alle mensen die God zoeken.
Nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God. God houdt van alle mensen en hij wil een zorgzame Vader zijn voor iedereen.
De gemeente ziet het geloof niet alleen als kennis over God, maar ook als basis voor ons leven.
De gemeente wil daarom helpen om het geloof praktisch te maken voor ons dagelijkse leven.
De persoonlijke beleving en de warmte van een echte ontmoeting met elkaar en met God staan centraal in de samenkomsten.
Er is geen strakke liturgie, de sfeer is informeel.
Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren. We vullen elkaar aan in wat we kunnen. Daardoor mogen we Gods aandacht en liefde voor ons aan elkaar door geven.

Kernwaarden

Wij geloven dat we dagelijks, in woord en daad, toegewijd dienen te zijn aan Gods woord, de Bijbel.
Wij geloven dat de dienst laag-drempelig en stimulerend tot geestelijke groei behoort te zijn.
Wij geloven dat persoonlijk en gezamenlijk gebed kracht verleent aan onze bediening, en onze relatie met God opbouwt.
Wij geloven dat liefdevolle relaties het hart van God weerspiegelen door:

  • in éénheid, in liefde en dienend met elkaar te leven
  • gasten vriendelijk en gastvrij te ontvangen
  • medelevend en bewogen te zijn met onze medemensen

Wij geloven dat onze bediening en geestelijke gaven door de Heilige Geest geleid en bekrachtigd worden.
Wij geloven dat God ons oproept om het Goede Nieuws uit te dragen om zodoende mensen die Jezus niet kennen te bereiken.
Wij geloven dat inzet en betrokkenheid tot eer van God en tot opbouw van de gemeente zijn.
Wij geloven dat mensen het beste tot verandering komen in kleine, hechte groepen.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een God, Die eeuwig is en bestaat uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Die allen dezelfde goddelijke eigenschappen hebben.
De Bijbel is het woord van God, betrouwbaar, gezaghebbend en de enige basis van ons geloof.
God is de Schepper en de Onderhouder van alles wat er bestaat en werkt door de eeuwen heen om Zijn doel met deze schepping te bereiken.
God schiep de mens om samen met Hem te leven, maar de mens wees Hem af door in zonde zijn eigen weg te gaan.
Om terug te keren naar God heeft de mens enkel en alleen Gods redding en genade nodig.Gods redding is Jezus Christus, Zijn Zoon, geboren uit de maagd Maria, Die zonder zonde op aarde leefde.
Hij stierf vrijwillig in onze plaats voor onze zonden aan het kruis.
Jezus Christus is lichamelijk opgestaan uit de dood en door getuigen gezien en daarna opgenomen in de hemel, waar Hij plaats nam aan de rechterhand van God de Vader.
De Heilige Geest werkt in het hart van de mensen om hen te overtuigen van de waarheid dat zij vanwege hun zonden Christus als Redder nodig hebben.
Op het moment van de redding komt de Heilige Geest in de mens wonen zodat hij een heilig en vruchtbaar leven kan leiden.
De Heilige Geest geeft ook geestelijke gaven aan elke gelovige om Gods gemeente op te bouwen.
De gemeente bestaat uit alle mensen die Jezus als Redder hebben aangenomen.
Samen vormen ze een lichaam van Jezus Christus waarvan Hij het Hoofd is.
De bijbel leert de gelovigen om samen te komen en zich toe te wijden aan aanbidding, gebed, bijbelonderwijs en het naleven van de doop en het avondmaal die door Jezus Christus Zelf zijn ingesteld.
De gelovigen gebruiken de geestelijke gaven en talenten om elkaar te dienen en om Gods gemeente op te bouwen.
God wil door Zijn gemeente het Grote Nieuws van Jezus Christus aan alle mensen bekend maken. Zijn verlangen is dat iedereen gered zal worden.
Jezus zal terugkomen op aarde om Zijn eeuwig Koninkrijk te voltooien. Hij zal rechtvaardig oordelen over levenden en doden.
Hierna zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde stichten voor de geredden met een nieuw en heilig Jeruzalem. Hij zal weer bij de mensen wonen en de dood zal niet meer zijn.
“De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.”

Openbaringen 22:21

het laatste vers van de Bijbel