Wie zijn we

Our website address is: https://levensboom.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen.
AVG van Christelijke gemeente De levensboom als Kerkgenootschap op geestelijke grondslag

De nieuwe AVG wet is niet van toepassing op verwerkingen van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag betreffende de daartoe behorende personen en hun gezinsleden of begunstigers, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in de hieronder vermelde eisen.

De verwerking activiteiten:

 1. De activiteiten worden als kerkgenootschap uitgeoefend en volgens het geldende statuut.
  b. Het verzenden van doelinformatie zoals ledenlijst, nieuwsbrieven en verdere relevante informatie worden slecht verstuurd naar de kerkbezoekers die toestemming voor ontvangst hebben gegeven. De betreffende doelinformatie in deze mag alleen die persoonlijke informatie bevatten waar toestemming voor is gegeven door de in deze informatie opgenomen persoon. De gehele vorming en uitvoering hiervan ligt bij het secretariaat. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de bezoeker of het contact met het betrokken gezinslid is beëindigd, dan wel de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als bezoeker/begunstiger wil worden beschouwd, dan wel bezoekers individueel bezwaar aantekenen tegen registratie van persoonsgegevens binnen de eigen kerk.
  Tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Dit laatste is slechts van toepassing voor de financiële verwerking.
  Notulen worden bij iedere vergadering opgemaakt en maximaal een jaar bewaard.
  c. Het vastleggen van informatie omtrent inkomsten en uitgaven, giften extern e.d. wordt vastgelegd in het digitaal boekhoudprogramma Cashflow. Bankafschriften worden door de bank niet verstrekt c.q. bewaard omdat dit slechts digitaal wordt ingelezen en opgeslagen. De digitale bewaarplicht is vijf jaar. Alle financiële aangelegenheden worden door de penningmeester verwerkt en bijgehouden. Per kwartaal is er oudstenoverleg betreffende de balans. Per jaar wordt de begroting opgesteld door de penningmeester en besproken in het oudstenteam. Na ieder boekjaar, wat van 1 januari loopt tot 31 december, wordt een onafhankelijke kascontrole uitgevoerd. De penningmeester, die dit aanstuurt en erop moet toezien dat er geen enkel persoonlijke nota, gift, en/of persoonsgegevens zichtbaar zijn, doet dat met twee vrijwillig aangemelde personen. Meestal zijn deze personen bezoekers van de kerk, maar ook extern zou dit mogelijk zijn echter met dien verstande dat hiervoor toestemming moet zijn van de oudsten/bestuur. Er vindt in de kascontrolecommissie jaarlijks een wissel plaats van de een deelnemer waardoor nooit dezelfde twee personen de kascontrole doen. Zo zit de eerste twee jaar en de tweede een jaar. De eerste vertrekt na die twee jaar en hiervoor komt dan een nieuwe waarbij dit jaarlijks doorschuift.
 2. Geschillen, misverstanden, ruzies e.d. worden in het algemeen intern opgelost waarbij de Bijbelse een op een gedachte van de verwijter en de verdediger worden toegepast. Een derde persoon, meestal iemand van het oudstenteam, wordt slecht daarna ingezet als bemiddelaar indien de eerste twee er persoonlijk niet uitkomen. Een extern persoon van buiten de kerk wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen ingezet. Denk hierbij aan een professionele mediator of advocaat. De persoonsgegevens betreffende deze kwestie worden niet verstrekt of openbaar gemaakt. Het wordt wel besproken in het oudstenteam en opgenomen in de notulen. De VAG- wetgeving is, indien een extern persoon wordt ingezet, ook op hem/haar van toepassing en wordt naar gevraagd bij contacteren.

De verwerking persoonsgegevens:

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1;
 3. gegevens betreffende de bezoeker of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van het kerkgenootschap;
 4. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en bijdragen en giften;
 5. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge het statuut van het kerkgenootschap.
 6. gegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging van de gezinsleden, tenzij het betrokken gezinslid daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
 1. de tot het kerkgenootschap behorende personen en hun gezinsleden of de begunstigers;
 2. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige bezoekers of begunstigers;
 3. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leidinggeven aan onder 2 bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
 4. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet. In het algemeen kunnen we hier noemen: overheid, politie, brandweer,
 5. Daar waar verplichte verstrekking is geëist.

De verwerking informatie op de website:

 1. er is een afgeschermde ledenpagina (met inlog en zelf te kiezen wachtwoord) op de website.
 2. preken worden ook op dit afgeschermd gedeelte van de eigen website geplaatst echter alleen met toestemming van de spreker van dienst. Ook worden alleen zij naam en de datum van de preek vermeldt. Downloaden van een preek moet volledig afgeschermd en beveiligd worden zodat dit niet illegaal de markt op gaat en mag slecht na toestemming van de spreker plaatsvinden. De preek wordt op verzoek van de spreker direct verwijderd! Bewaarplicht is hierop niet van toepassing.
 3. In het algemeen mogen preken enkele maanden op de website blijven staan. Bewaren van preken op een ander medium of verspreiden wordt niet gedaan. Preken komen niet openbaar te staan.
 4. Contactformulier wat op de website staat blijft intact en hierbij is ook aangegeven wat er met deze gegeven gedaan wordt.

Voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten de eigen kerk is een wettelijke basis nodig.

In de Wbp (voorloper AVG) staat op welke gronden. De meest voorkomende grondslag is toestemming. Dat betekent dat uw persoonsgegevens (denk aan NAW-gegevens) alleen buiten de kerk gepubliceerd mogen worden als daarvoor expliciet toestemming is gegeven. Dit betekent dus ook dat NAW-gegevens niet zomaar op websites geplaatst mogen worden.

Gegevens aan derden:

Naast toestemming blijft de kerk verantwoordelijk voor persoonsgegevens die zij geeft aan “bewerkers” of derden. Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke, in dit geval de kerk, gegevensverwerking uitbesteed. Bijvoorbeeld een softwarebedrijf.

En verder:

De door De Levensboom gebruikte softwarepakket is gecontroleerd en het bedrijf is ISO 27001 gecertificeerd. Dit certificaat garandeert een onafhankelijke controle op de naleving van de nieuwe privacywetgeving (bewerkersovereenkomst AVG)

Wet Meldplicht Datalekken:

De wet meldplicht datalekken bepaalt dat er binnen 24 uur melding gemaakt moet worden bij inbreuk op persoonsgegevens van gevoelige aard met mogelijk ernstige gevolgen. Een inbreuk is een hack, technisch falen, verlies of diefstal van een laptop waarop persoonsgegevens van de kerk zijn opgeslagen. Persoonsgegevens van gevoelige aard gaan o.a. over betalingsgegevens, verslavingen, werk- of relatieproblemen of gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteit)fraude. Een andere reden voor melding is wanneer persoonsgegevens uitlekken die media gevoelig zijn. Wij zullen hiervan altijd de autoriteit persoonsgegevens van op de hoogte brengen.

Commentaren

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres en de string van de user user-browser om spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Contactformulieren

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en keuzes voor uw schermweergave op te slaan. Login-cookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Analytics

Met wie we uw gegevens delen

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten u hebt over uw gegevens

Als u een account op deze site hebt of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Bezoekersreacties kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Jouw Contact Informatie

Extra informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Welke procedures voor gegevensinbreuk hebben we ingesteld

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Welke geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering doen we met gebruikersgegevens

Vereisten voor openbaarmaking door de branche