Beleidsplan.

Jaar plan Christelijke Gemeente de Levensboom 2020- 2024

Missie Christelijke Gemeente de Levensboom

Het doel van de Christelijke Gemeente de Levensboom is; de Heer, onze God, liefhebben met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel onze kracht en met heel ons verstand, en onze naaste als ons zelf. De Christelijke Gemeente de Levensboom is in de plaats Deurne actief.

Visie Christelijke Gemeente de Levensboom

Wij denken de missie te bereiken doordat:

 • we dagelijks, in woord en daad, toegewijd dienen te zijn aan Gods Woord, de Bijbel.
 • de dienst laagdrempelig en stimulerend tot geestelijke groei behoort te zijn.
 • Wij geloven dat persoonlijk en gezamenlijk gebed kracht verleent aan onze bediening, en onze relatie met God opbouwt.
 • relaties het hart van God weerspiegelen door:
  • in éénheid, in liefde en dienend met elkaar te leven
  • gasten vriendelijk en gastvrij te ontvangen
  • medelevend en bewogen te zijn met onze medemensen
 • onze bediening en geestelijke gaven door de Heilige Geest geleid en bekrachtigd worden.
 • God ons oproept om het Goede Nieuws uit te dragen om zodoende mensen die Jezus niet kennen te bereiken.
 • inzet en betrokkenheid tot eer van God en tot opbouw van de gemeente zijn.
 • mensen het beste tot verandering komen in kleine, hechte groepen.

Voorwaarden tot succes
Christelijke Gemeente de Levensboom

Ideale omstandigheden voor de leden

 1. Het regelmatig Bijbellezen en ruimte voor gebed.
 2. Het aanbieden van de diensten op zondag en de Bijbelstudies leidt tot geestelijke groei
 3. Het aanbidden en verheerlijken van God, wat wij alleen mogelijk achten door persoonlijke overgave aan Jezus Christus en in afhankelijkheid van de Heilige Geest.
 4. Er is geestelijke en maatschappelijke zorg met de Bijbel als uitgangspunt.

Ideale omstandigheden voor de Gemeente

 1. Een goede locatie om bijeen te komen. Waarin zowel kinderen als volwassen een aparte ruimte hebben.
 2. Een groeiende gemeente.
 3. Grotere diversiteit aan leeftijden.
 4. Een goede sfeer en openheid.
 5. Ons richten op een of 2 projecten per jaar, buiten de normale bijeenkomsten.
 6. Originele en vernieuwende initiatieven ontwikkelen.

Ideale omstandigheden voor de andere gemeenten / organisaties

 1. De Christelijke Gemeente de Levensboom onderhoud contacten met andere gemeenten in de regio en doet mee aan gezamenlijke activiteiten/ Overleg/ Uitwisseling ervaringen van leiders/oudsten.
 2. Christelijke Gemeente de Levensboom probeert 1 a 2 maal per jaar een oecumenische dienst te (mee) organiseren met de plaatselijke kerken, protestantse en katholieke kerk.
 3. De plaatselijke kerken leren Christelijke Gemeente de Levensboom kennen door gezamenlijk overleg.

Ideale omstandigheden voor Maatschappij

 1. Evangelisatie bereiken we door het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen om zodoende mensen die Jezus niet kennen te bereiken.
 2. De Christelijke Gemeente de Levensboom heeft zorg voor haar omgeving.
 3. Christelijke Gemeente de Levensboom heeft een maatschappelijke taak.
 4. De Christelijke Gemeente draagt zorg voor zending, door projecten en individuele oud gemeente leden te steunen.
 5. Wij leveren een bijdrage aan de behoefte van mensen om op hun manier het geloof, zoals wij het beleven, te beleven en onderhouden.

Ideale omstandigheden voor leiding en financiën

 1. De Christelijke Gemeente de Levensboom kent een Bestuur en Oudsten die de zorg hebben voor de dagelijkse zorg van de Gemeente. De Oudste zijn er voor de geestelijke zorg het bestuur voor de materiële en algemene zaken.
 2. De Christelijke Gemeente de Levensboom is een stichting zonder winst oogmerk.
 3. De Leden van de Gemeente geven financiële giften door middel van de wekelijkse collecte in de zondagdienst en ook per bank.

Beleidsaandachtsgebieden 2020 – 2024
Christelijke Gemeente de Levensboom

Beleid  voor Leiderschap

 1. De leiding van de Gemeente is verdeelt in de Geestelijke en dagelijkse zaken, hiervoor hebben we de Oudsten en het Bestuur.
 2. De Oudsten zorgen voor de Geestelijke welzijn van de gemeenteleden.
 3. Het Bestuur draagt zorg voor de materiële en organisatorische zaken ten behoeven van de gemeente.

Beleid  voor Strategie & Beleid aangaande leden

 1. Het zorg dragen van een groei in aantal van de Gemeenteleden.
 2. Passende Bijbel kennis aanreiken voor elke leeftijdscategorie (zondagschool/tieners/volwassen).

aangaande de gemeenten

 1. Verspreiden projecten over het jaar
 2. Goede onderlinge band.

aangaande de andere gemeenten / organisaties

 1. Proactieve samenwerking, in gedeelde verantwoordelijkheid, met ander kerken/gemeente.
 2. Samenwerking afstemmen op onze overeenkomsten in geloof.

aangaande maatschappij

 1. Evangelisatie activiteiten houden.
 2. Adequaat reageren op signalen vanuit de maatschappij/omgeving.
 3. De Christelijke Gemeente de Levensboom streeft naar het nemen van verantwoording voor de maatschappij / omgeving.

aangaande bestuur

 1. De vergaderingen met de gehele Gemeente vinden tweemaal per jaar plaats.
 2. Het Bestuur legt volledige en transparante verantwoording af, aan de Gemeente.
 3. Het bestuur stimuleert leden tot een bijdrage in de organisatie van activiteiten.

Beleid  voor het begeleiden van leden

 1. Het vergroten van het gevoel verbondenheid.
 2. Het vergroten van de omgeving tevredenheid.
 3. Het realiseren van plan van aanpak met betrekking tot groei van het aantal leden.

Beleid 2013 voor beheren van middelen

Geld

 1. Van alle inkomsten (collecte en giften) gaat 10% naar zendelingen die de Gemeente kent.
 2. Ondersteuning van gemeentelijke activiteiten
 3. Ondersteuning van evangelisatie activiteiten (Marcel en Sorim, Albanië, Karoen Poot en Cornerstone.)

Kennis

 1. Het vastleggen van communicatie en informatie in verslagen en dit inzetten om zaken beter op elkaar af te stemmen.
 2. Het ontwikkelen van vastgelegde visie op maatschappelijke relevante onderwerpen.

Dienstverlening

 1. Het ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van samenwerking en evangelisatie aan derde.

Beleid  voor beheren van processen

 1. De Christelijke Gemeente de Levensboom stelt een eigen jaarplan op.
 2. De voorgenomen plannen worden geëvalueerd en bijgesteld, waarbij de plannen zo snel mogelijk worden aangepast.
 3. De verantwoordelijke voor de taken worden zorgvuldig gekozen; zij worden gefaciliteerd en toegerust voor hun taak.

Doelen
Christelijke Gemeente de Levensboom

Doelen voor de gemeente

 • Bezoek van kerkdiensten:
 • Bezoeken van andere gemeenten/kerk:
 • Waardering door leden: (van 1 tot 5) 4

Doel voor leden

 • Er is een goede balans/ afstemming tussen preek en zangdienst. Preek max. 20 min.
 • De preek bevat minimaal een praktische toepassing en Bijbelkennisoverdracht
 • De Bijbelstudie bevat minimaal een praktische toepassing en Bijbelkennisoverdracht
 • Gemeente dag 2

Doel voor andere gemeenten / organisaties

 • Samenwerking en overleg:
  • Gemeenten/ kerken: 1
  • Gemeente dag 2

Doel voor Maatschappij

 • Aantal keren evangelisatie: 2
 • Bekendheid (doormiddel van publicatie) wekelijks

Doel voor Bestuur & Financiën

 • Overhead: 30%.
 • Evangelisatie 2%
 • Zending 10%
 • Opbrengst collecte: € 8000,-
 • Opbrengst giften € 12000,-

Prioriteiten

 1. Houden van een enquête voor gemeente leden om te pijlen wat hun waardering is van diverse onderdelen van de gemeente.
 2. Het bewaken van de preek tijd, niet langer laten duren dan 20 min.
 3. Het samenwerking met de PKN en katholieke kerk om in januari samen de week van het gebed te organiseren.
 4. Gemeente avond/dag organiseren met BBQ ter bevordering van ons verbondenheid.
 5. Cursus oudsten
 6. Het bijhouden van de website.
 7. Bezoeken van gemeente leden